SQLAlchemyの学習

2017/12/19

SQLAlchemy関連の学習

公式のサイト:

 • SQLAlchemy - The Database Toolkit for Python
  • SQLAlchemy Documentation — SQLAlchemy 1.1 Documentation
   • Engine Configuration — SQLAlchemy 1.1 Documentation

create_engine()の引数

 1. SQLite3の使用
  • メモリーベース:"sqlite:///:memory:"
  • ファイルベース:"sqlite:///database.db"

sql関係ないけど、

クラスの文字列への変換の時に呼び出されるやーつ

object.__repr__(self)